در این دور ۹۷ داوطلب برای زیر  شاخه مشاغل مهم و مورد نیاز استان که دارای پروفایل اکسپرس اینتری هستند دعوت شدند. 
امتیاز استانی داوطلبان ۵۰ و بالاتر بود و این داوطلبان می باید در حال کار برای کارفرمایی در این استان باشند.