در این دور ۹۰۲ داوطلب برای زیر شاخه فنی (مشاغل Tech) و ۱۵۹ داوطلب برای زیر شاخه مشاغل مرتبط با بهداشت و سلامت دعوت شدند. امتیاز اکسپرس اینتری داوطلبان مزبور بین ۴۵۸ و ۴۶۲ بود.