در تلاش برای رسیدگی سریعتر به درخواست ها و پیوستن سریع خانواده ها به یکدیگر، اداره مهاجرت و شهروندی کانادا مرکز رسیدگی به پرونده های خود را در سیدنی، نوا اسکوشیا گسترش می دهد. این گسترش شامل اضافه شدن فضای اداری بیشتر و استخدام 62 کارمند جدید می باشد.

فضای جدید و کارکنان اضافی در درجه اول رسیدگی به پرونده های کلاس خانوادگی در خارج از کانادا را در اولویت کاری خود قرار خواهند داد. کارکنان جدید به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا کمک می کند تا درخواست های بیشتری را بررسی نموده و زمان رسیدگی به پرونده های اسپانسرشیپی خانواده ها را که به دلیل همه گیری کووید بیشتر شده است را کوتاهتر نماید.