دارندگان اجازه کار بعد از تحصیل با رعایت شرایطی می توانند برای یک دوره ۱۸ ماهه درخواست تمدید اجازه کار نمایند. برای بهره مندی از این پالیسی جدید لازم است:
۱-اجازه کار بعد از تحصیل داوطلب در بازه زمانی بین ۲۰ سپتامبر ۲۰۲۱ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ منقضی شده یا بشود.
۲-اپلیکیشن ایشان در بازه زمانی بین ۶ آپریل ۲۰۲۳ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۳ واصل شود.