زمانیکه آقای داگ فورد در سال 2018 به عنوان نخست وزیر انتاریو انتخاب گردید، یکی از اصلاحات او در کابینه حذف وزارت مهاجرت و شهروندی استان انتاریو (MCI) بود.  وزارت مهاجرت استان انتاریو مسئول سیاست مهاجرت استانی به ویژه مدیریت برنامه مهاجرت نامزدی استان انتاریو (OINP) است. بعد از به قدرت رسیدن دولت فورد، او وظایف وزارت مهاجرت استانی را بین ارگانهای مختلفی تقسیم نمود، مثلا برنامه نامزدی استانی انتاریو را به وزارت کار،آموزش و توسعه مهارت های استان انتقال داد.

بنا به اعلام حزب مخالف استان انتاریو، از سال 2018 بدینسو، برنامه مهاجرت نامزدی استانی با مشکلات اساسی مواجه گردیده و حال وقتی آن فرا رسیده است که وزارت مهاجرت استان دوباره احیا گردیده و برنامه نامزدی استان نیز به مسئولیت اصلی خود که بازسازی اقتصاد انتاریو در دوره نقاهت Covid-19 و اجرای اهداف جدید مهاجرت دولت فدرال می باشد باز گردد. هم چنان حزب مخالف دولت اضافه نموده است، استانی که بیشترین تعداد مهاجر را می پذیرد باید وظایف مهاجرتی را با کار آیی بیشتری انجام دهد.